ثلث

شركت ثلث فعاليت خود رو از سال گذشته شروع كرده و تا به امروز تعداد زيادى مشترى براى توليدات مقدماتى اين برند داشته است كه همگى پس از دريافت بسته هايشان به علت هزينه كردن خود پى برده و از خريد خود راضى بوده اند. لازم به ذكر هست كه مشتريان این برند هرگز از جمله افرادى كه كوچك ترين دركى از پوشاك و آراسته بودن ندارند و پوشاك رو به عنوان وسيله اى اضافى براى پوشاندن بدن خود ، آن هم به اجبار دونسته اند نخواهند بود، زيرا اين دسته نه تنها راضى به شكل گرفتن و آبادى صنعت كلنگى و سازمان نيافته ى پوشاك داخل كشور نيستند، بلكه با ناآگاهى از اعمال خود ميخواهند موجب تخريب شدن بيشتر آن شوند. شركت ثلث با اين باور كه زمان “غير قابل قياس بودن پوشاك ايرانى با برندها و توليدات خارجه” سر رسيده، هميشه به كيفيت بيشتر از كميت اهميت داده و همواره براى پيشرفت صنعت پوشاك ايران پيشگام خواهد بود و تمامى كسانى كه حامى فعاليت هايش هستند رو عضوى از خانواده خود ميداند.


منبع: https://www.brandkade.com/Brands/Details/sols