حامیان مادی و معنوی برندکده

 


منبع: https://www.brandkade.com/Page/Sponsors

 

 

 

مجموعه برندکده در راستای افزایش سطح دانش مردم ایران زمین و حمایت از تولیدات ملی شکل گرفت و تا این لحظه حمایت مالی و معنوی شما دوستان مارا برآن داشت تا این راه را جدی تر ادامه داده تا بتوانیم خدمت رسانی کوچک در گردش چرخ صنعت ایران زمین باشیم.