هاکوپیان هاشمیهبرندکده | هاکوپیان هاشمیه : واحد صنعتی پوشاک هاکوپیان با اندوخته ای غنی از ایده ، طرح و عمل، همراه با هدفگذاری های بلند مدت و اندیشمندانه در سال 1350 توسط سومبات هاک …


منبع: https://www.brandkade.com/Representations/Details/2a8472139b